روز    ماه    سال    
پهپادهای ناجا بر فراز مسیرهای ترانزیت مواد مخدر

25 بهمن 1391 ساعت 9:01

حسین ذوالفقاری از بکارگیری پهپادها در راستای شناسایی مسیرهای ترانزیت مواد مخدر در مرزهای آبی و خشکی کشور خبر داد.